Liên hệ

Thông tin liên hệ
# Position Name Phone Mobile Phone Number Fax
1 Giám đốc: Bà Trần Thị Hồng Thúy Văn phòng Ban Quản lý ĐT: 0510.3911066 DĐ: 0914.242.036 Fax: 0510.3911067
2 Trung tâm truyền thông bảo tồn biển ĐT: 0510.3930214 Fax: 0510.3930191

...